ZUS-PEL druk pełnomocnictwa reprezentacji przed organami ZUS

Wypełnij druk ZUS-PEL w fillUp onlinePodejmowanie czynności przed organami ZUS w imieniu innej osoby lub podmiotu wymaga uzyskania przez pełnomocnika umocowania. Dopuszczalne jest zarówno pełnomocnictwo ogólne, jak i rodzajowe, a także do prowadzenia określonej sprawy przed organem ubezpieczeniowym. Organy ZUS

ZUS-PEL to druk, na którym złożyć można pełnomocnictwo do reprezentowania spraw innego podmiotu lub osoby przed organami ubezpieczeniowymi. Zastosowanie ZUS-PEL usprawni proces przyjmowania pełnomocnictwa przez organy ZUS.

Na druku występuje zarówno możliwość upoważnienia do działania ogólnego (prowadzenia wszelkich spraw przed organami ZUS), jak również szczególnego (pełnomocnictwo do wysyłania korespondencji, pełnomocnictwo do odbioru korespondencji), do określonych spraw lub konkretnej sprawy już toczącej się lub przyszłej.

Pełnomocnictwo złożyć można w organie ZUS, można również posłużyć się w tym celu profilem zaufanym w systemie ePUAP.  

Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w zakresie wskazanym w pełnomocnictwie. Mocodawcą może być natomiast zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot. Dopuszczalne jest udzielenie łącznie pełnomocnictwa przez kilka osób upoważnionych. W przypadku tego drugiego, pełnomocnictwo podpisuje w imieniu podmiotu osoba upoważniona do dokonywania takich czynności.

Pełnomocnictwo udzielone może zostać na określony czas lub też bezterminowo, do odwołania. Odwołania pełnomocnictwa dokonać należy poprzez przedstawienie przed organem pisma odwołującego udzielone umocowanie.

Złożenie dokumentu stwierdzającego pełnomocnictwo przed ZUS podlega opłacie skarbowej 17 zł. Opłata pobierana jest nie tyle za udzielenie upoważnienia, co za jego złożenie, stąd będzie ona powielana w kolejnych sprawach, w których dojdzie do przedstawienia upoważnienia (kolejne sprawy mogą wymagać ponowienia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa). Opłata wniesiona może być łącznie w kasie organu lub przelewem na jego rachunek. Obowiązek jej uiszczenia występuje z chwilą złożenia dokumentu pełnomocnictwa w organie ZUS.

W niektórych przypadkach opłata ta w ogóle nie występuje. Ma to miejsce np. w sprawach:

  • ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach dla kombatantów,
  • alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia
  • świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
  • zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,,
  • jeżeli pełnomocnictwo udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Druk ZUS-PEL pełnomocnictwo ZUS wypełnij w fillUp – 30 dni za darmo.

Uruchom program fillup online i przygotuje UPL-1 
W programie fillup wygodnie przygotujesz i wydrukujesz UPL-1 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 600 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur.
Uruchom program fillUp i wydrukuj UPL-1 »