Odwołanie pełnomocnictwa UPL-1 druk OPL-1

Pełnomocnictwo do podpisywania i wysyłania deklaracji podatkowej za pomocą sieci Internet jest ważne przez okres, na który zostało udzielone lub do chwili jego odwołania.

Odwołania pełnomocnictwa udzielonego na druku UPL-1 dokonuje udzielający wcześniej pełnomocnictwo na druku OPL-1. Odwołanie nastąpić musi podobnie jak udzielenie pełnomocnictwa poprzez złożenie na piśmie dokumentu. Nie jest dopuszczalna forma dokumentu elektronicznego. 

Odwołanie możliwe jest wyłącznie w ramach pełnomocnictw, jakie udzielający posiada. Możliwe jest zatem odwołanie pełnomocnictwa działając łącznie, o ile taką zasadę reprezentacji przewiduje umowa lub statut danego podmiotu.

Jak wypełnić OPL-1

Poz. 1 druku OPL-1 osoba odwołująca pełnomocnictwo wpisuje swój numer identyfikacji podatkowej. W zależności od podmiotu będzie to numer NIP lub PESEL. Numerem PESEL posługiwać się powinny podatnicy będący osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzący działalności gospodarczej lub niebędący zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług; w pozostałych przypadkach identyfikatorem podatkowym jest numer NIP.

Uruchom program fillup online i przygotuje UPL-1 
W programie fillup wygodnie przygotujesz i wydrukujesz UPL-1 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 600 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur.
Uruchom program fillUp i wydrukuj UPL-1 »

W pozycji 2 druku OPL-1 wpisać należy numer identyfikacyjny podmiotu zagranicznego, o którym mowa w art. 132 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) – rozliczających w Rzeczypospolitej Polskiej usługi telekomunikacyjne, usługi nadawcze lub usługi elektroniczne, na rzecz osób niebędących podatnikami, mających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu na terytorium Unii Europejskiej.

W poz. 3 wskazać należy organ, do którego kierowany jest OPL-1. W większości przypadków właściwość miejscową tego urzędu ustala się według miejsca zamieszkania lub siedziby podatnika – odwołującego pełnomocnictwo. Istnieją jednak przypadki, w których właściwość miejscowa określona jest na podstawie innych warunków.

Dane wskazane w części B druku odwołania pełnomocnictwa OPL-1 (poz. 4-18) pozwalają określić podatnika, płatnika lub inkasenta odwołującego pełnomocnictwo. Pozycje takie jak faks, telefon i adres e-mail są fakultatywne – nie trzeba ich podawać.
W danych identyfikacyjnych podatnik, płatnik lub inkasent będący osobą fizyczną podaje swoje nazwisko i imię. Tak samo postępuje również w przypadku, jeśli OPL-1 składane jest w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. W konsekwencji nie ma obowiązku podawać pełnej nazwy, w tym elementów fantazyjnych firmy podmiotu będącego osobą fizyczną. Podmiot nie będący osobą fizyczną wskazuje swoją pełną nazwę.

W części C druku odwołania pełnomocnictwa OPL-1 (poz. 19-34), podać należy dane pełnomocnika upoważnionego wcześniej na druku UPL-1 do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym, że pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przyjąć może wyłącznie osoba fizyczna, w OPL-1 podać należy nazwisko, imię i identyfikator NIP lub PESEL tej osoby. Nie ma możliwości przyjęcia łącznego upoważnienia do działania. Poz. 32-34 (telefon, faks, e-mail) pozostają do dobrowolnego wypełnienia.

Część D druku odwołania pełnomocnictwa OPL-1 (poz. 35 - 48) stanowi zawiadomienie o odwołaniu pełnomocnictwa.  W poz. 35 podatnik podaje dzień, z którym odwołuje pełnomocnictwo udzielone wcześniej na UPL-1. Jeżeli UPL-1 udzielone zostało na czas określony (wypełnione były poz. 35 i 36 OPL-1), wówczas nie ma konieczności składania dodatkowo OPL-1. Natomiast druk trzeba złożyć, jeżeli wypełniona była jedynie poz. 35 UPL-1. 

W zależności od ilości osób upoważnionych do działania, OPL-1 sygnowany jest różną ilością podpisów i nazwisk. Odwołanie pełnomocnictwa, podpisują osoby uprawnione do reprezentacji tego podmiotu w tym zakresie. W przypadku pełnomocnictwa osoby pozbawionej lub ograniczonej w zdolności do czynności prawnej, pełnomocnictwo podpisuje opiekun prawny lub kurator.

Poz. 38, 42 i 46 wypełnia się, gdy pełnomocnictwo jest udzielane przez osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej (pozycja – stanowisko).

Poz. 48 służy oznaczeniu daty sporządzenia pisma. Nie musi to być ta sama data, co data odwołania pełnomocnictwa. Odwołanie pełnomocnictwa zyskuje moc prawną od daty wskazanej w poz. 35. Odwołać pełnomocnictwa nie można jednak wstecz i wskazywać daty sprzed terminu wypełnienia (złożenia) druku OPL-1.