Pełnomocnictwo podatkowe szczególne

– zgłoszenie i odwołanie na drukach PPS-1 i OPS-1Druk PPS-1 online

Podatnik może działać w kontaktach z fiskusem samodzielnie lub wykonywać je z pomocą osób trzecich. Każdorazowo osoba taka musi przedstawić odpowiednie upoważnienie do działania. Jeżeli podatnik chce, by dotyczyło ono wyłącznie określonego rodzaju jego kontaktów z fiskusem, musi udzielić pełnomocnictwa na druku PPS-1. Jego odwołanie natomiast nastąpić może przez złożenie druku OPS-1.

Pełnomocnikiem strony może być osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. Przekazać można cztery rodzaje pełnomocnictw podatkowych:

    • Pełnomocnictwo do podpisywania w jego imieniu deklaracji podatkowych,
    • Pełnomocnictwo do doręczeń,
    • Pełnomocnictwo ogólne - upoważniające do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej – składane na druku PPO-1, a jego wypowiedzenie – na druku OPO-1,
  • Pełnomocnictwo szczególne.

Druki pełnomocnictw wypełnij w fillUp – 30 dni za darmo: PPS-1, OPS-1, PPO-1, OPO-1.

Pełnomocnictwo do działania w danej sprawie podatkowej

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej. Udzielając pełnomocnictwa na PPS-1 należy pamiętać, że pisma doręcza się pełnomocnikowi (a nie stronie, podatnikowi) pod adresem wskazanym w pełnomocnictwie.

Dana sprawa podatkowa, dla której przekazuje się pełnomocnictwo, obejmować może zarówno postępowanie w ramach czynności kontrolnych (kontrola podatkowa, kontrola skarbowa), postępowania podatkowego w pierwszej instancji, postępowanie odwoławczego, jak i skargi o wznowienie postępowania czy stwierdzenie nieważności. Może również dotyczyć konkretnego zagadnienia, np. pełnomocnictwo dotyczące postępowań w sprawie podatku od towarów i usług za III kwartał 2016 r., w tym postępowania o wznowienie oraz stwierdzenie nieważności decyzji. Nie obejmuje natomiast postępowania sądowego. Podatnik przekazujący PPS-1 może zatem opisać szeroko daną sprawę lub zawęzić pełnomocnictwem działania podejmowane w jego imieniu.

Uruchom program fillup online i przygotuje UPL-1 
W programie fillup wygodnie przygotujesz i wydrukujesz UPL-1 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 600 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur.
Uruchom program fillUp i wydrukuj UPL-1 »

Z wyroków sądów można ustalić, że np. pełnomocnik strony postępowania w sprawie ustalenia lub określenia wysokości zobowiązania podatkowego jest także pełnomocnikiem w postępowaniu o nadanie decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności, o którym mowa w art. 239b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.), chyba że treść udzielonego pełnomocnictwa możliwość taką wyłącza (Wyrok NSA z 16 stycznia 2014 r. sygn. akt II FSK 718/13).

A zatem w braku szczególnych postanowień PPS-1 upoważnia do udziału w całym postępowaniu podatkowym w sprawie wskazanej w części E PPS-1, w tym również do złożenia wniosku o wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, zmianę lub uchylenie decyzji ostatecznej, jak również do udziału w czynnościach procesowych wywołanych tymi wnioskami. Jeśli wynika to z treści części E. PPS-1, to pełnomocnik może zostać ustanowiony tylko dla potrzeb dokonania jednej lub kilku czynności w ramach danej sprawy.

Uwierzytelnianie pełnomocnictw

PPS-1 składa się do organu podatkowego jednokrotnie w sprawie. Nie trzeba pisma przekazywać każdorazowo, kiedy występuje działanie ze strony pełnomocnika. Pełnomocnik może okazać oryginał lub notarialnie poświadczony odpis pełnomocnictwa szczególnego oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu w celu sporządzenia przez organ podatkowy jego urzędowego odpisu i dołączenia do akt sprawy.  Adwokat, radca prawny i doradca podatkowy mogą sami uwierzytelnić odpis udzielonego im pełnomocnictwa oraz odpisy innych dokumentów wykazujących ich umocowanie. Organ podatkowy może w razie wątpliwości zażądać urzędowego poświadczenia podpisu strony. Pełnomocnictwo składane do organu i potwierdzone za zgodność przez profesjonalnego pełnomocnika nie musi zawierać podpisu mocodawcy.

Trzeba pamiętać, że istnieją dwie osobne instytucje pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo przekazane przez podatnika pełnomocnikowi (umowa między podatnikiem a pełnomocnikiem) może go upoważniać do prowadzenia wielu czynności, w tym wielu spraw podatkowych. Natomiast jeżeli na tej podstawie pełnomocnik chce reprezentować klienta (podatnika) przed organem podatkowym, to powinien uzyskać od niego dodatkowe upoważnienie do prowadzenia tej sprawy na druku PPS-1 lub w innej formie równoważnej co do ilości wskazywanych informacji, jak na druku PPS-1. Również takie pełnomocnictwo udzielone na druku PPS-1 może zostać uwierzytelnione.

PPS-1 i OPS-1 - na piśmie, ustnie, elektronicznie – forma przekazania pełnomocnictwa 

Pełnomocnictwo szczególne może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu.  Jeżeli pełnomocnictwa udziela się w formie dokumentu elektronicznego, to powinno być ono przesyłane przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej właściwego w sprawie, której to pełnomocnictwo dotyczy. Nie ma obowiązku korzystać z konta podatnika na portalu podatkowym (obowiązek taki występuje w przypadku pełnomocnictw ogólnych).

Co istotne, dopuszczalne jest udzielanie dalszego pełnomocnictwa szczególnego. W takim przypadku we wzorze PPS-1 (Pełnomocnictwo szczególne) w części C wpisuje się dane pełnomocnika udzielającego substytucji, a w części D – dane pełnomocnika, któremu udzielono substytucji.

OPS-1 - odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa podatkowego szczególnego  

Pełnomocnictwa na PPS-1 udzielane są na czas prowadzenia danej sprawy i nie są zgodnie z treścią wniosku ograniczane czasem (określony czas), lecz okresem trwania danej sprawy. Niezależnie jednak od tego dopuszczalne jest złożenie wniosku odwołującego pełnomocnictwo szczególne – OPS-1. Druk ten złożyć może nie tylko mocodawca, lecz również pełnomocnik wypowiadający wcześniej udzielone mu pełnomocnictwo. W OPS-1 należy wskazać dokładną datę, od której umocowanie do działania nie będzie ważne. Nie można wskazać daty wstecznej. Pełnomocnictwo przestaje wiązać organ skarbowy od daty doręczenia OPS-1, nawet jeśli na druku podano wcześniejszą datę odwołania pełnomocnictwa. Ustanowienie, zmiana zakresu, odwołanie lub wypowiedzenie pełnomocnictwa szczególnego wywiera bowiem skutek od dnia zawiadomienia organu podatkowego.