UPL-1P pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanych w postaci papierowej

Od 1 stycznia 2016 r. pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej przekazywać należy na druku UPL-1P. Do tej pory jedynie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej wymagały formy uregulowanej prawnie drukiem akcydensowym. Obecnie zatem zarówno deklaracje składane w formie dokumentu wydrukowanego, jak i przesyłane elektronicznie za inną osobę wymagają wcześniejszego złożenia druków według wzoru określonego przepisami prawa.

Składanie deklaracji podatkowych za inną osobę lub podmiot możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu w tym zakresie pełnomocnictwa. Nie można go otrzymać na podstawie innych upoważnień w postępowaniach podatkowych – do prowadzenia sprawy lub pełnomocnictwa szczególnego. Zatem deklaracja, w tym deklaracja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej, może być podpisana także przez pełnomocnika podatnika, płatnika lub inkasenta o ile uzyska on takie pełnomocnictwo.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie wzorów pełnomocnictw do podpisywania deklaracji oraz wzorów zawiadomień o zmianie lub odwołaniu tych pełnomocnictw (Dz.U. z 2015 r. poz. 2337) wskazało na następujące wzory pełnomocnictw obowiązujące od 2016 r.:

  • pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL-1P),
  • pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (UPL-1).
Uruchom program fillup online i przygotuje UPL-1 
W programie fillup wygodnie przygotujesz i wydrukujesz UPL-1 do urzędu skarbowego. W aplikacji fillup przygotujesz ponad 6 600 aktualnych druków: formularzy, deklaracji i e-deklaracji, plików JPK ale także wzory umów, pism, wniosków, podań, zaświadczeń, oświadczeń, zawiadomień, wezwań, pozwów, not, arkuszy, ewidencji, rejestrów, raportów, rachunków czy faktur.
Uruchom program fillUp i wydrukuj UPL-1 »

 Złożenie UPL-1P nastąpić może w formie tradycyjnej lub elektronicznej. Podpisane powinno być przez mocodawcę – właściciela przedsiębiorstwa lub osobę posiadającą umocowanie do działania w tym zakresie.

Pełnomocnictwa udziela się osobie, a nie firmie lub podmiotowi, stąd też wyłącznie osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będzie mogła reprezentować mocodawcę w zakresie podpisywania deklaracji. Nie udziela się pełnomocnictwa łącznego – dla kilku osób razem. W UPL-1P wskazuje się zatem jedną konkretną upoważnioną osobę.

Koszt pełnomocnictwa (opłata skarbowa od jego udzielenia) to 17 zł. Opłatę za złożenie pełnomocnictwa pobiera się wielokrotnie (podlega jej nie tyle udzielenie pełnomocnictwa, ale złożenie go w postępowaniu). Udzielenie pełnomocnictwa kolejnym osobom powoduje zwielokrotnienie opłaty skarbowej. W części E druku UPL-1P  wskazano 12 rodzajów podatków w których składane są deklaracje, dla których może być udzielone pełnomocnictwo. Można go udzielić również do złożenia określonego gatunku deklaracji (np. w ramach deklaracji w podatku od towarów i usług – pełnomocnictwo dla składania VAT-7) lub też do składania tylko jednej deklaracji (np. VAT-7 za III kwartał).